Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.bramyautomatyczne.pl.
Sprzedającym jest firma Automatyka Rafał Raczyński z siedzibą w miejscowości 05-082 Zielonki Wieś, ul. Białej Góry 76, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 118-197-23-09, REGON: 363215009 zwanym dalej „Sprzedawcą”.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@bramyautomatyczne.pl
- pod numerem telefonu 784 373 565

§ 1 DEFINICJE


1. Regulamin - niniejszy regulamin.
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.bramyautomatyczne.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 ZASADY OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.bramyautomatyczne.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
3. Sklep internetowy www.sklep.bramyautomatyczne.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sklep.bramyautomatyczne.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet posiadającym możliwość otworzenia strony przez aktualną przeglądarkę internetową.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.bramyautomatyczne.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki określone są w „Cenniku wysyłki” znajdującym się na pod adresem http://www.sklep.bramyautomatyczne.pl/wysylka. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do jej zmiany przez Sprzedawcę, przy czym zmiana cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.
2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, drogą mailową i telefonicznie.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe a co najmniej dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, rodzaj wysyłki, sposób zapłaty numer telefonu oraz adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane o których mowa w ust. 4 nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub Klient nie uzupełni niezbędnych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać wysłana drogą pocztową lub elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową albo telefonicznie. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest najszybciej jak tylko jest to możliwe (zazwyczaj 2-3 dni robocze). Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka jest uszkodzona w wyniku transportu, powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera lub listonosza, odmówić przyjęcia towaru i niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Sprzedawcę. Gdy Klient podpisze się na dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki nie ma prawa do reklamacji przesyłki, gdyż umieszczenie podpisu pod odbiorem jest równoznaczne z klauzulą "odebrałem paczkę w stanie nienaruszonym". Istnieje możliwość sporządzenia protokołu w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, ale wtedy podstawą do żądania sporządzenia protokołu może być wyłącznie taka wada, która definitywnie nie mogła powstać po odbiorze przesyłki.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu, umieszczonym na stronie www.sklep.bramyautomatyczne.pl/wysylka
5. Klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI


1. Na sprzedany towar wystawiamy fakturę lub paragon.
Płatność za zamówiony towar może nastąpić następującymi sposobami:
- wpłata na konto bankowe ING Bank Śląski
Automatyka Rafał Raczyński
ul. Białej Góry 76
05-082 Zielonki Wieś
04 1050 1025 1000 0092 1955 0481
ING Bank Śląski
- za pobraniem - gotówką kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (z uwzględnieniem nowelizacji z 25 grudnia 2014 r. i późniejszymi zmianami), oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy na swój koszt, Sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
4. Jeśli Konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI


1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.sklep.bramyautomatyczne.pl/REKLAMACJA.doc
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku
rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany
towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,
w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres rafal@bramyautomatyczne.pl.
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU


1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie
do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie www.sklep.bramyautomatyczne.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody lub zgody producenta do którego należą.
2. Sklep Internetowy www.sklep.bramyautomatyczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sklep internetowy www.sklep.bramyautomatyczne.pl dokłada najwyższej staranności, aby wizualizacja towaru jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera klienta (kolor, kontrast, rozdzielczość) mogę istnieć pewne różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego na stronie a wizualizacją zdjęć towaru wyświetlanego na komputerze Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 31.12.2015 r.